Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 2715/VPCP-ĐMDN ngày 26/3/2018 của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của Cty CP Đầu tư và Phát triển Bình Thắng liên quan đến thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp phép quy hoạch. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 841/BXD-QHKT phúc đáp Văn phòng Chính phủ về vấn đề quy hoạch đô thị thành phố.

Theo đó, các nội dung kiến nghị của Cty CP Đầu tư và Phát triển Bình Thắng (Cty Bình Thắng) không nêu cụ thể trường hợp vướng mắc xảy ra ở dự án nào và tại địa phương nào nên không đủ cơ sở để trả lời chính xác. Đối với thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư, đề nghị Cty Bình Thắng nghiên cứu, thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư và các quy định pháp luật có liên quan về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Về quy định cấp phép quy hoạch: Theo Luật Xây dựng năm 2014 và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng, giấy phép quy hoạch là văn bản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư dự án để làm cơ sở lập quy hoạch hoặc lập dự án đầu tư xây dựng. Giấy phép quy hoạch là một trong những công cụ để quản lý xây dựng theo quy hoạch xây dựng, đồng thời tạo thuận lợi về trình tự thủ tục đối với các nhà đầu tư khi thực hiện dự án.

Trường hợp Cụm công nghiệp được Cty Bình Thắng nêu đã có quy hoạch chi tiết thi công xây dựng (tỷ lệ 1/500) được phê duyệt nhưng khi thực hiện dự án thì quy mô diện tích đất thay đổi so với nội dung quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt (dự án thay đổi quy mô sử dụng đất của nhà máy, xí nghiệp từ 01 lô thành 06 lô), do đó cần phải thực hiện quy trình điều chỉnh quy hoạch xây dựng.

Việc thay đổi quy mô, ranh giới lô đất nhà máy xí nghiệp như trên, theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP sẽ áp dụng hình thức đề nghị UBND cấp huyện cấp giấy phép quy hoạch.

Theo baoxaydung.com