Chủ đầu tư quyết định việc áp dụng, vận dụng định mức xây dựng được công bố hoặc điều chỉnh, xây dựng mới để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Vừa qua, Công ty CP Tu tạo & Phát triển nhà gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc áp dụng định mức đối với công trình. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có Công văn số 1595 /BXD-KTXD trả lời như sau:

1. Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng Công bố định mức dự toán một số công tác xây dựng và có hiệu lực từ 01/6/2014.

2. Hợp đồng kinh tế số 24A/2015/HĐXD ký ngày 09/9/2015, nên việc thực hiện xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong giai đoạn chuyển tiếp quy định tại Khoản 1, Điều 37 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Về việc áp dụng định mức đối với công trình:

Theo khoản 3.3 và 3.4, Điều 16 Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã quy định: “Chủ đầu tư quyết định việc áp dụng, vận dụng định mức xây dựng được công bố hoặc điều chỉnh, xây dựng mới để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và theo khoản 3 Điều 17 Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư thi công xây dựng công trình đã quy định: “Chủ đầu tư và tổ chức tư vấn căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công cụ thể của công trình và phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình, giá xây dựng tổng hợp theo hướng dẫn tại Phụ lục số 6 của Thông tư số 04/2010/TT-BXD để tổ chức lập đơn giá xây dựng công trình, giá xây dựng tổng hợp làm cơ sở xác định tổng mức đầu tư, dự toán công trình”.

Xem thêm: Cận cảnh ngôi nhà cổ 200 năm tuổi đẹp nhất xứ Thanh

Với nội dung nêu tại mục 1 & mục 2 nêu trên, Công ty CP Tu tạo & Phát triển nhà quyết định việc áp dụng, vận dụng định mức xây dựng được công bố hoặc điều chỉnh phù hợp với điều kiện và biện pháp thi công thực tế của công trình.

3. Hợp đồng xây dựng được ký kết phù hợp với pháp luật về đầu tư xây dựng công trình là căn cứ cao nhất để các bên thanh toán, quyết toán hợp đồng. Việc điều chỉnh hợp đồng phải căn cứ vào các quy định của hợp đồng và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng:

– Việc điều chỉnh giá hợp đồng và các yếu tố chi phí trong hợp đồng phải được quy định trong Hồ sơ mời thầu và là cơ sở để ký hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu.

– Việc áp dụng phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng phải phù hợp với tính chất công việc, loại giá hợp đồng và phải được các bên tham gia thỏa thuận ghi trong nội dung hợp đồng.

– Việc điều chỉnh giá hợp đồng chỉ áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng, bao gồm cả thời gian được gia hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Theo Báo xây dựng